سنسور زاویه فرمان یکی از قطعات اصلی سیستم کنترل پایداری و فرمان برقی است و در صورت خرابی سیستم کنترل پایداری یا ESP از کار می افتد و فرمان برقی هم سفت می شود. در خودروهای قدیمی که فرمان از نوع معمولی هیدرولیکی بود، این سنسور روی غربیلک فرمان و پشت ساعتی فرمان قرار داشت ولی در خودروهای مجهز به فرمان برقی این سنسور داخل مجموعه فرمان برقی است و برای کالیبره کردن آن نیز باید از منوی فرمان برقی وارد شویم.