تست سنسور اکسیژن

تست سنسور اکسیژن

در این فیلم روش تست سنسور اکسیژن را باهم یاد می گیریم و می بینیم که نمودار سنسور اکسیژن های سالم بالا و پایین باید به چه شکلی باشد.