تعویض باتری ریموت کیلس

تعویض باتری ریموت کیلس

در این فیلم روش تعویض باتری ریموت های کیلس آموزش داده می شود و همچنین باتری مناسب برای این ریموت ها معرفی می گردد.