تنظیم و کالیبره چراغ های جلو

تنظیم و کالیبره چراغ های جلو

کالیبره کردن چراغ های جلو در خودروهایی که مجهز به سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع چراغ ها یا AHLS هستند، ارتفاع چراغ و موقعیت قرارگیری اونها و انطباقشون باهم باید با دستگاه دیاگ انجام بشه، توی این فیلم روش تنظیم ارتفاع چراغ ها، ریست اونها یا...