ریست گیربکس کیا اپتیما

ریست گیربکس کیا اپتیما 2014

انجام عملیات ریست گیربکس بعد از انجام سرویس و تعمیرات بر روی گیربکس اتوماتیک توصیه می شود تا ایسیو گیربکس به حالت اولیه بازگردد