تعمیرگاه علی فرمانی

معرفی و ارزیابی تعمیرگاه علی فرمانی

در این ویدئو تعمیرگاه علی فرمانی در منطقه مرکز غرب تهران را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهیم که خدمات مکانیکی و برقی خودروهای داخلی و خارجی رو انجام می دهد.