کالیبراسیون چراغ های جلوی تطبیق شونده AFLS

کالیبراسیون سیستم چراغ های تطبیق شونده AFLS

کالیبراسیون چراغ های جلوی تطبیق شونده AFLS سیستم AFLS ارتفاع و زاویه چراغ ها در شرایط مختلف رانندگی کنترل می کند تا بهترین روشنایی را برای راننده به وجود بیاورد، در هر چراغ های جلو دو عدد موتور وجود دارد، یکی برای چرخش و دیگری برای...