سیستم کاپوت فعال Active Hood (AHS)

سیستم کاپوت فعال Active Hood

کاپوت فعال Active Hood این سیستم با داشتن تعدادی سنسور از نوع فیبر نوری در پشت سپر جلو،برخورد عابر پیاده را با قسمت جلوی خودرو را حس کرده و این اطلاعات را به یونیت (Active Hood System (AHS منتقل می کند.....