استخراج کد صفحه آمپرهیوندا و کیا

استخراج کد صفحه آمپر هیوندا و کیا

استخراج کد صفحه آمپر در خودروهای هیوندا و کیا در زمان تعویض صفحه آمپر این یونیت باید کدینگ بشه تا به درستی کار کند، این کدینگ مانند پیکره بندی در خودروهای فرانسوی است، تا زبان نمایشگر، واحد ها و عملکرد آن درست باشد. برای بدست آوردن...